วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2

วัดขนอน เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง เขตตำบล สร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นวัดที่มีความสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมไทย การเล่นหนังใหญ่มานานนับร้อย ๆ ปี ปัจจุบันงานอนุรักษ์และสืบสานหนังใหญ่แห่งวัดขนอนได้มีการกระทำกันอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา หนังใหญ่ถือเป็นศิลปะพื้นบ้านที่เก่าแก่มาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา และได้ถูกกระแสวัฒนธรรมอื่นที่เก่นกว่าบดบังศิลปะของชาติประเภทนี้ไป แต่บังเอิญที่วัดขนอนแห่งนี้ได้มีผู้ที่รักคุณค่าของศิลปะระพื้นบ้านโบราณของไทย จึงได้ช่วยกันอนุรักษ์และเก็บรักษางานศิลปะนี้เอาไว้ และได้มีการเผยแพร่ จนเป็นที่รู้จักกันเกือบทั่วไปในปัจจุบัน